DỊCH VỤ PHÂN PHỐI THEO HIỆP ĐỊNH TPP VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP PHÂN PHỐI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS Nguyễn Tiến Hoàng, ThS Nguyễn Thị Mỹ Hồng

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Tiến Hoàng
  • Nguyễn Thị Mỹ Hồng

Abstract

Tóm tắt
Phân phối là một trong mười hai ngành dịch vụ theo Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ
(GATS) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ngày nay, phân phối đã trở thành một vấn đề
quan trọng trong chương trình nghị sự trên bàn đàm phán về thỏa thuận tự do hóa thương mại. Bài
viết tập trung vào những tác động của dịch vụ phân phối theo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình
Dương (gọi tắt là Hiệp định TPP). Những tác động được chia ra thành 2 loại: tác động tích cực và
tác động tiêu cực. Việc nhận diện các tác động này là cơ sở để đề xuất các giải pháp nhằm phát huy
các tác động tích cực và hạn chế các tác động tiêu cực, góp phần vào sự phát triển của ngành phân
phối ở Việt Nam nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nói riêng.
Từ khóa: phân phối, tác động, TP.HCM, dịch vụ, Hiệp định TPP.
Mã số: . Ngày nhận bài: /0/2015. Ngày hoàn thành biên tập: . Ngày duyệt đăng: .
Summary
Distribution is one of twelve service sectors under the GATS/WTO. Nowadays, distribution has
played more and more important role in the growth and development of economies. It has become
a fundamental issue on the agenda of negotiations of free trade agreements. This article focuses
on distribution service under the Trans-Pacifc Partnership Agreement (hereinafter referred to as
“the TPP Agreement”), which attracts the participation of 12 states including Vietnam, and forsee
impacts on distribution companies in Ho Chi Minh City (hereinafter referred to as “HCMC”). The
impacts are divided into two kinds: positive and negative ones. Actually, this is the basis to suggest
essential solutions to promote positive impacts and limit negative ones, which contribute to the
development of distribution industry in Vietnam in general and HCMC in particular.
Key words: distribution, impacts, HCMC, services, the TPP Agreement..
Paper No.. Date of receipt: //2015. Date of revision: . Date of approval: .

Published
2018-05-19