TĂNG TRƯỞNG TÀI SẢN - DỰ BÁO SUẤT SINH LỢI BẤT THƯỜNG CỦA CỔ PHIẾU TẠI VIỆT NAM

Huỳnh Thị Thúy Vy, Trần Thị Họa Mi

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Huỳnh Thị Thúy Vy
  • Trần Thị Họa Mi

Abstract

Tóm tắt
Bài viết nghiên cứu sự hiện hữu và ảnh hưởng của tăng trưởng tài sản lên suất sinh lợi bất
thường của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2007
đến tháng 3 năm 2014. Bằng cách sử dụng phương pháp xây dựng danh mục đầu tư và hồi quy hai
giai đoạn Fama-MacBeth, tồn tại mối tương quan âm giữa tăng trưởng tài sản và suất sinh lợi bất
thường của cổ phiếu, tuy nhiên tác động này không quá mạnh và dai dẳng. Cụ thể hơn đối với các
công ty có quy mô lớn và nhỏ, mối tương quan này thể hiện rõ rệt. Trong khi đó, các công ty có quy
mô trung bình thì mối quan hệ này không khả thi về mặt kinh tế lẫn thống kê.
Từ khóa: Danh mục đầu tư, hồi quy Fama – MacBeth, tăng trưởng tài sản, tỷ suất sinh lợi bất
thường.
Mã số: 156.100615. Ngày nhận bài: 10/06/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 20/05/2015. Ngày duyệt đăng: 10/06/2015.
Abstract
The paper examines the existence and the impact of asset growth on abnormal stock returns
on the Vietnam stock market over the period 1/2007-3/2014. Using construction portfolio method
and regression Fama-MacBeth two stages, a negative correlation exists between asset growth
and abnormal stockreturns, however this effect is not too strong and persistent. More specifcally,
for large and small companies, this relationship is clearly evident. Meanwhile, the company has
average size, the relationship is not viable economically and statistically..
Key words: Abnormal returns, asset growth, Fama-Macbeth regression, portfolio
Paper No. 156.100615. Date of receipt: 10/06/2015. Date of revision: 05/08/2015. Date of approval: 05/08/2015.

Published
2018-05-19