VỀ KHẢ NĂNG LỰA CHỌN PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO QUAN HỆ HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRONG DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ SỬA ĐỔI

Ngô Quốc Chiến

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Ngô Quốc Chiến

Abstract

Tóm tắt
Bài viết phân tích các ưu điểm và nhược điểm trong các quy định về lựa chọn pháp luật áp dụng cho
quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài quy định tại Phần thứ 5 Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi. Trong
phần thứ nhất, sau khi phân tích các điểm bất cập của quy định hiện hành, bài viết đánh giá các quy
định của Dự thảo, so sánh với một số hệ thống pháp luật và thực tiễn xét xử trên thế giới để từ đó nhận
diện các điểm tích cực cũng như hạn chế và đề xuất hướng sửa đổi. Trong phần thứ hai, tác giả so sánh
các quy phạm xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của Việt Nam với các quy
định của Nghị định Rome II, của pháp luật Pháp, Bỉ, Đức… để cho thấy việc tham khảo một phần kinh
nghiệm của nước ngoài là không có tác dụng. Từ đó, tác giả đề xuất hướng sửa đổi Điều 706 Dự thảo.
Từ khóa: Tư pháp quốc tế, Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Quan hệ dân sự có yếu tố nước
ngoài, Lựa chọn pháp luật áp dụng.
Mã số: 164.040815. Ngày nhận bài: 04/08/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 19/08/2015. Ngày duyệt đăng: 19/08/2015.
Abstract
This article is an analysis of the ffth part provision of the Civil Code amendment draft concerning
the choice of law rules in Civil cases involving foreign element. In the frst part of the article, after
analyzing the disavantages of the recent provisions, the Draft provisions were reflected in comparison
with several legal systems and jurisprudence, in order to take the avantage and disavantages of the
Draft and to suggest some amendments. In the second part, the author compared the Vietnamese
rules of conflict of non contractual obligations, with the Rome II Regulation and French, German
and Belgian legal systems, to prove that the partly reference of foreign experience was unhelpful.
Therefore, the author suggested to amend the article 706 of the Draft.
Key words: International private law, Civil Code amendment draft, Civil cases involving foreign
element, choice of law rules.
Paper No. 164.040815. Date of receipt: 04/08/2015. Date of revision: /0 /2015. Date of approval: /0/2015.

Published
2018-05-19