PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NHẰM THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thu Hà, Phan Trần Thảo Phương

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Phan Trần Thảo Phương

Abstract

Tóm tắt
Mặc dù nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng trưởng tốt trong nhiều năm
nhưng ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT)của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế khiến luồng vốn đầu
tư nước ngoài vào Việt Nam thiếu tính ổn định, nguy cơ các nhà đầu tư nước ngoài chuyển đầu tư
khỏi Việt Nam sẽ gia tăng nếu các ngành CNHT của Việt Nam không đáp ứng được nhu cầu của họ.
Bài báo này làm rõ một số vấn đề cơ bản về CNHT, thực trạng phát triển CNHT tại Việt Nam, khảo
sát ý kiến của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam vềngành
CNHT để làm rõ các vấn đề bất cập của ngànhnày từ góc độ của nhà đầu tư nước ngoài, từ đó đưa
ra mốt số đề xuất phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào
Việt Nam. Để thực hiện bài báo này, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp thống kê, mô tả, tổng
hợp, khảo sát thực tế và dùng phần mềm excel để xử lý số liệu sơ cấp.
Từ khóa: Công nghiệp hỗ trợ, Đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Mã số: 146.120515. Ngày nhận bài: 12/05/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 19/08/2015. Ngày duyệt đăng: 19/08/2015.
Abstract
In recent years foreign direct investment (FDI ) flow into Vietnam continues to grow steadily.
Howere shortcomings and limitations of the supporting industries of Vietnam cause FDI enterprises
difficulties in raising capital and expanding the scale of their production in Vietnam. They are for
unstable flows of FDI into Vietnam and lead to the risks of transfering foreign capital from Vietnam
to other countries if supporting industries of Vietnam can not meet their needs. The purposes of
this paper is to clarify some fundamental issues of supporting industries, the current situation of the
development of supporting industries in Vietnam; to surveys enterprises with foreign capital operating
in Vietnam in order to understand the shortcomings of Vietnam’s supporting industries from the
perspective of foreign investors; to make some proposals to develop supporting industries to attract
FDI into Vietnam. To write this research paper, the authors used statistical, descriptive, synthetic
methods, conducted surveys and processed priliminary data by excel software.
Key words: Industrial Support, Foreign Direct Investment.
Paper No. 146.120515. Date of receipt: 17/03/2015. Date of revision: 19/08/2015. Date of approval: 19/08/2015.

Published
2018-05-19