QUY TẮC YORK – ANTWERP 2016

Hoàng Văn Châu

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Hoàng Văn Châu

Abstract

Tóm tắt

Tổn thất chung là sự cố thường xẩy ra đối với tàu trong một hành trình trên biển có liên quan đến chủ tàu, chủ hàng và người bảo hiểm tàu và hàng. Khi tổn thất chung xẩy ra, chủ tàu, các chủ hàng và chủ cước phí phải đóng góp vào sự hy sinh chung đó. Việc xác định thiệt hại, chi phí nào được công nhận là tổn thất chung sau đó phân bổ cho các lợi ích trong hành trình là do Chuyên viên tính tổn thất chung (Lý toán sư) thực hiện. Lý toán sư tính toán, phân bổ tổn thất chung trên cơ sở luật lệ, quy tắc nào? Đó chính là Quy tắc York – Antwerp (YAR). Quy tắc York – Antwerp, ra đời lần đầu tiên vào năm 1877, đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung và lần mới nhất là vào năm 2016. Lần sửa đổi này có gì mới, ý nghĩa thực tế của việc sửa đổi là gì, đó là những thông tin mà bài viết dưới đây cung cấp tới độc giả là các chủ tàu, chủ hàng, người bảo hiểm.

Từ khóa: tổn thất chung, bảo hiểm, quy tắc York – Antwerp.

Abstract

General Average is the case that incurs from time to time in maritime transport. General Average sacrifices and expenditures shall be borne by defferent contributing intersts on the basis of international laws and rules and in accordance with the calculation by Average Adjuster. The law that governs general average cases is York-Antwerp Rules (YAR). The Rules first introduced in 1877 are updated periodically and the last one is in 2016. What amendments and changes are in YAR 2016, readers can find out in the following.

Key words: General Average, Insurance, York – Antwerp Rules.

Published
2018-05-18