ĐỘNG THÁI QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI

Phạm Bích Ngọc, Vũ Hoàng Linh, Ngô Hoàng Thu Thủy

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Phạm Bích Ngọc
  • Vũ Hoàng Linh
  • Ngô Hoàng Thu Thủy

Abstract

Tóm tắt:

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có những thay đổi quan trọng kể từ khi có sự bình thường hóa quan hệ vào năm 1991. Hợp tác kinh tế giữa hai nước được tăng cường qua những trao đổi thương mại song phương và đa phương gắn với những sáng kiến kinh tế trong những khuôn khổ như WTO, ASEAN+3, GMS,... Cho đến những năm đầu thế kỷ XXI, thương mại  Việt – Trung luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch ngoại thương của Việt Nam và có vị trí rất quan trọng trong tổng thể mối quan hệ kinh tế giữaViệt Nam và Trung Quốc. Việc giảm rủi ro phát triển cho nền kinh tế cũng như giảm phụ thuộc vào Trung Quốc tất yếu không thể không đề cập đến lĩnh vực thương mại giữa hai nước. Sự đề cập ở đây gắn với việc hiểu được thương mại với Trung Quốc đi từ thực trạng tới những tác động đến nền kinh tế nhằm làm cơ sở cho những đề xuất về mặt giải pháp cho Việt Nam. Với cách tiếp cận này, bài viết sẽ cung cấp một bức tranh tương đối tổng thể về thương mại Việt-Trung cũng như chỉ ra những tác động của tình trạng thương mại hiện nay (nhập siêu và cơ cấu hàng hóa trao đổi) đến nền kinh tế Việt Nam.

Từ khóa: quan hệ thương mại, Việt Nam, Trung Quốc, tác động, chính sách

Abstract:

Trade relation between Vietnam and China has made significant changes since the normalization of relation in 1991. Economic cooperation between the two countries is enhanced by bilateral and multilateral trades related to economic initiatives in frameworks such as WTO, ASEAN + 3, GMS, ... Until the early years of the twenty-first century, Vietnam - China trade always accounts for a large proportion of total foreign trade value of Vietnam and has a very important position in the overall economic relationship between Viet Nam and China. Hence, in reducing development risks for the economy and dependence on China, we can not mention the trade relation between the two countries. The paper will discuss the bilateral trade with China, from the actual situation to the impact on the Vietnamese economy, which serves as a basis for policy recommendations for Vietnam. With this approach, we will provide an overall picture of Vietnam- China trade as well as point out the impact of the current state of trade (trade deficit and structure of goods exchange) on Vietnamese economy.

Keywords: trade relation, Vietnam, China, impact, policy

Published
2018-05-18