KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ GIỮA KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ VN30

Trương Đông Lộc, Mai Quốc Việt

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Trương Đông Lộc
  • Mai Quốc Việt

Abstract

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa khối lượng cổ phiếu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) và sự biến động của chỉ số VN30. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm chuỗi chỉ số VN30 và khối lượng cổ phiếu giao dịch ròng của NĐTNN theo thời gian với tần suất ngày được thu thập trong khoảng thời gian từ 06/02/2012 đến 22/07/2015. Kết quả kiểm định Granger cho thấy sự biến động của chỉ số VN30 có tác động đến khối lượng giao dịch ròng của NĐTNN. Ở chiều ngược lại, khối lượng giao dịch ròng của NĐTNN cũng có ảnh hưởng đến sự biến động của chỉ số VN30. Như vậy, mối quan hệ giữa khối lượng cổ phiếu giao dịch của NĐTNN và sự biến động của chỉ số VN30 là mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau (bi-directional causality).  

Từ khóa: Chỉ số VN30, khối lượng giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài

Abstract

The objective of this study is to test the casual relations between trading volume of foreign investors and changes in VN30-Index. The data used in this study include daily series of the VN30-Index and net trading volume of foreign investors over the period from February 6th, 2012 to July 22nd 2015. Results derived from the Granger tests reveal that changes in the VN30-Index have effects on net trading volume of foreign investors. In the opposite direction, empirical results show that net trading volume of foreign investors has also impacts on VN30-Index changes. Therefore, the relation between trading volume of foreign investors and VN30-Index changes is the bi-directional causality.

Key words: VN30-Index, trading volume, foreign investors.

Published
2018-05-18