ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 VỀ HIỆU LỰC CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ

Nguyễn Vũ Hoàng

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Vũ Hoàng

Abstract

Tóm tắt

Bộ luật Dân sự là đạo luật rất quan trọng của mỗi quốc gia, được coi là đạo luật “gốc”, nền tảng cho cả hệ thống luật tư, có tác động trong việc điều chỉnh các mối quan hệ cơ bản của xã hội, mỗi công dân, các gia đình, cơ quan, tổ chức. Trong điều kiện hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, Bộ luật Dân sự cần phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tếBộ luật Dân sự năm 2015 gồm 27 chương, 689 Điều. Bài viết nghiên cứu một số quy định mới về phương diện hiệu lực của giao dịch dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015 về các nội dung: điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình liên quan đến hiệu lực của giao dịch dân sự, về hậu quả của giao dịch dân sự, về thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, về điều kiện hiệu lực của điều kiện giao dịch chung, và về giao dịch dân sự không thể thực hiện được.

Từ khóa: điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015, giao dịch dân sự, hiệu lực của giao dịch dân sự

Abstract

The Civil Code is very important code that has impact to governance of the basic relationships of society, citizens, families, agencies and organizations. In the context of deeper international integration, the Civil Code needs to conform with the international law and practice. The Civil Code 2015 consists of 27 chapters and 689 articles. This paper introduces new provisions in terms of the validity of civil transactions in the Civil Code 2015 for the following contents: conditions for the valid civil transactions, protection of innocent third party related to the validity of civil transactions,  consequences of civil transactions,  limitation of declaration void civil transaction, conditions for the valid general terms, and unenforceable civil transactions.

Key words: new provisions of the Civil Code of 2015, civil transactions, the validity of civil transactions.

Published
2018-05-18