NHỮNG ĐIỂM MỚI NỔI BẬT VỀ QUYỀN SỞ HỮU VÀ NHỮNG QUYỀN KHÁC TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Trần Thị Huệ

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Trần Thị Huê

Abstract

Tóm tắt: Tài sản, sở hữu tài sản là vấn đề trung tâm của pháp luật dân sự. Tài sản là đối tượng của quyền sở hữu, là khách thể của quan hệ pháp luật về sở hữu, là mục đích của các chủ thể tham gia các quan hệ pháp luật, đồng thời là một trong những nội dung được nhiều nhà khoa học kinh tế và pháp lý nghiên cứu. Quyền sở hữu và những quyền khác đối với tài sản có ý nghĩa xã hội, thực tế và pháp lý sâu sắc. Trong quá trình tái pháp điển, Bộ luật Dân sự (BLDS), các nhà soạn luật Việt Nam đã rất chú trọng chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện nội dung này. Bài viết đề cập đến những điểm mới nổi bật về quyền sở hữu, những quyền khác đối với tài sản đồng thời đặt ra một số nội dung cần phải được tiếp tục nghiên cứu đối với chế định này trong BLDS năm 2015.

Từ khóa: tài sản, quyền sở hữu, quyền khác, đối với tài sản, BLDS năm 2015.

Abstract: Property, property ownership are central issues of civil law. Property is a subject of ownership, an object of legal relations of ownership, a purpose of parties in the legal relations, and a topic of interest of many economic and legal researchers. Ownership and other rights related to property have social, practical and legal meaning. In the process of re-codification of the Civil Code, Vietnamese law drafter has paid much attention to amend, add on in order to perfect this content. This article mentions new provisions on ownership, other rights related to property and points out some provisions which are in need of being further studied in the 2015 Civil Code.

Keywords: property, ownership, other rights related to property, the 2015 Civil Code.

Published
2018-05-18